Verkoopsvoorwaarden / Disclaimer

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden door Lingerie Immagine, al dan niet via de website, en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Lingerie Immagine is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Aankoop en Betaling

Betaling van producten gekocht bij Lingerie Immagine geschiedt uitsluitend vooraf. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de betalingen verricht via Mollie.

Levering en Levertijden

Lingerie Immagine streeft ernaar om de aangekochte cadeabonnen via de website binnen 1 werkdag na ontvangst van betaling ter verzending aan te bieden (betaling dag +1). De door Lingerie Immagine opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn ook geen vaste termijnen.

De verzending kan niet door Lingerie Immagine worden uitgevoerd wanneer de gegevens niet compleet zijn. De klant ontvangt hiervan binnen uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

Bedenktijd, gebreken en retourneren

Voor alle producten gekocht via de website heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Verzendkosten worden niet terug vergoed en terugzenden is op eigen kosten.

De goederen dient u uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender. U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u dit binnen 7 dagen na levering aan Lingerie Immagine te melden. Lingerie Immagine betaalt u het aankoopbedrag, binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.

Privacy en garantiebepalingen

Lingerie Immagine volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Alle persoonsgegevens wordt zorgvuldig bewaard en beheerd in een database. Persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor verwerking en intern beheer. Ze worden in geen geval aan derden doorgegeven. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Lingerie Immagine geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lingerie Immagine niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Lingerie Immagine opgeschort. Bij langdurige overmacht (langer duurt dan 8 weken) zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en worden niet geruild/terugbetaald.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Lingerie Immagine of rechthoudende derden.