Privacy verklaring Wendies BV

Wendies BV verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van klanten in functie van het leveren, ondersteunen en promotie van zijn goederen en diensten, communicatie en om fiscaal technische redenen.

Hieronder lees je hoe Wendies BV, met maatschappelijke zetel te Rollestraat 109, 1701 Itterbeek, jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en verwerkt.

Wendies BV verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de klant te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

Wendies BV verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt en dit enkel als daar expliciete toestemming voor is.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Wendies BV verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het leveren, ondersteunen en ter promotie van zijn goederen en diensten.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

  • Indien u hier de toestemming voor geeft (bij het ontvangen van een nieuwsbrief)
  • Indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bijv. uw mailadres of postadres om een factuur of cadeaubon op te sturen).
  • Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bijv. uw naam om een factuur op te maken).

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

  • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
  • Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven).
  • Wij kunnen uw contactgegevens aan derden doorgeven ter ondersteuning van onze geleverde goederen en diensten (bijv. De helpdesk van een leverancier kan u contacteren om een probleem op te lossen)
  • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden tenzij met jouw expliciete toestemming.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

Zijn uw contactgegevens onjuist dan kan u contact opnemen via info@lingerieimmagine.be. U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met info@lingerieimmagine.be

U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Wendies BV opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.

Nog vragen of bedenkingen? Mail naar info@lingerieimmagine.be be of tel. 02 569 96 37